علم شیمی فیزیک

علم شیمی فیزیک

این علم یکی از دروس اصلی و تخصصی رشته ی مهندسی مواد است؛
که تلفیقی از دو درس شیمی و فیزیک است.
در این علم با عملکرد گازها، قوانین ترمودینامیک و بررسی تعادل در واکنش های شیمیایی آشنا می شویم.
این علم شاخه ای از علم شیمی است که با علم فیزیک‌ در ارتباط است.
در واقع شیمی، فیزیک را با زیست ارتباط می دهد و پل بین شیمی و فیزیک، شیمی_فیزیک می باشد.

ترمودینامیک از اصلی ترین‌ قسمت های این علم محسوب می شود و با درک این علم بسیاری از مفاهیم شیمی فیزیک به خوبی فهمیده می شود.

این علم در حقیقت در مورد خواص ماکروسکوپی مواد گفتگو می کند.
به همین دلیل یکی از اساسی ترین شاخه های علم شیمی، شیمی_فیزیک است.

علم شیمی فیزیک

این دانش با فیزیک ‌رابطه ی بسیار نزدیکی دارد و هدف از شیمی فیزیک فراگیری اصول نظری فیزیک در بیان پدیده های شیمیایی است.
برای آشنایی بیشتر با این علم باید با زیر مجموعه های این علم ‌آشنا شده، هدف را  در زیر مجموعه ها بیابیم.

دراصل مطالعه ی اصول فیزیک است که به خاصیتهای شیمیایی نظارت می کند.
علم شیمیفیزیک به چهار بخش مکانیک آماری، ترمودینامیک، شیمی کوانتوم و سینتیک تقسیم می شود.

باید دانست علم فیزیک آثار متقابل ماده و نیرو را مطالعه می کند و  علم شیمی_فیزیک
ارتباط نزدیکی با علم فیزیک دارد.
و فرایندهای شیمیایی را از نقطه نظر فیزیکی بررسی می کند.

این علم ‌برای حل مسائل شیمی استفاده می شود و هدف از آن یاد گرفتن قواعد نظری فیزیک در توضیح موضوع شیمی است.

در حقیقت شیمیفیزیک اصلی ترین شاخه ی شیمی است.
این‌ علم قانون اصلی شیمی است‌ که با استفاده از تکنیک های فیزیک اتمی و مولکولی فیزیک ماده ی چگال بر روی پدیده های شیمیاییفیزیکی پژوهش می کند
و فرایندهای شیمیایی را از نقطه نظر فیزیکی بررسی می کند.

البته باید بدانیم فیزیکشیمی با شیمیفیزیک متفاوت است.
چون در فیزیکشیمی بر روی مشخصات عنصرها و بحث های فیزیکی گفتگو می شود.
اما در شیمیفیزیک بر روی طبیعت فیزیکی شیمی بحث و گفتگو می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.