۱۵شهریور/۰۰
شیمی تجزیه

شیمی تجزیه چیست ؟

شیمی تجزیه چیست شیمی تجزیه، شاخه ای از شیمی که به بحث و بررسی روشهای جداسازی، شناسایی و بررسی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده میپردازد و به دو قسمت کمیت وبیشتر…

۰۵شهریور/۰۰
ترکیب شیمیایی

ترکیب شیمیایی

ترکیب شیمیایی وقتی دو یا چند ماده شیمیایی با هم ترکیب شده و یک ماده جدید را می سازند، به این عمل ترکیب شیمیایی گفته می شود. عناصر سازنده یک ماده شیمیاییبیشتر…

۲۵مرداد/۰۰
شیمی یا کیمیا

شیمی یا کیمیا

شیمی یا کیمیا شاخه‌ای از علم که به شناخت و بررسی ترکیب‌های ساخته شده از اتم‌ها، مولکول‌ها، یون‌ها، عناصر، ساختار شیمیایی آنها، خواص و رفتار مواد و نیز تغییراتی که یک مادهبیشتر…

۱۵مرداد/۰۰
شیمی دارویی

شیمی دارویی و درمانی

شیمی دارویی و درمانی شاخه ای از دنیای دانش بنیادین علم شیمی میباشد، که با بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی و هدف درمان سیستم زیستی به هدف درمان سیستم می‌پردازد، شیمیبیشتر…