Tag Archives: علم بیوشیمی

۱۵تیر/۰۰
بیوشیمی

بیوشیمی

بیوشیمی این علم مطالعه در مورد ساختار و ویژگی های مواد موجود در سلول ها و بدن جانداران و بررسی واکنش های شیمیایی در آنها می پردازد. بیوشیمی بیوشیمی نیز شاخه ازبیشتر…