25فروردین/00
صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی لغت پتروشیمی از دو واژه ی پترول به معنای نفت و شیمی که همان مواد شیمیایی به دست آمده از نفت می باشد، گرفته شده است. تولید محصولات پتروشیمی دربیشتر…

25اسفند/99
شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه تجزیه یکی از شاخه های مهم و کاربردی رشته شیمی است و به تحقیق در مورد روشهای شناخت اجزای طبیعی و مصنوعی مواد می پردازد. که شامل جداسازی، شناسایی وبیشتر…

15اسفند/99
الکتروشیمی

الکتروشیمی

الکتروشیمی الکتروشیمی علمی است که هم زمان می توانیم با استفاده از انرژی الکتریکی واکنش های شیمیایی نیز انجام دهیم و با انجام دادن یک واکنش شیمیایی جریان الکتریکی به وجود آوریم.بیشتر…

05اسفند/99
شیمی دارویی

شیمی دارویی

شیمی دارویی شاخه ای از پایه ی علم شیمی است که به بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی برای درمان بیماری های عفونی خاص در زندگی می پردازد. در این علم بسیاریبیشتر…