شیمی تجزیه

شیمی تجزیه چیست

شیمی تجزیه، شاخه ای از شیمی که به بحث و بررسی روشهای جداسازی، شناسایی و بررسی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده میپردازد و به دو قسمت کمیت و کیفیت تقسیم می شود.

در تجزیه از لحاظ کیفیت نوع اجزایی که در نمونه وجود دارند،
مشخص شده و در تجزیه ی مقدار، اندازه و یا غلیظ بودن هر یک از این اجزا تعیین می شود.
کلا تجزیه ی کیفیت بر تجزیه کمیت مقدم است و در شروع آن،
نوع اجزا و مقدارشان مشخص می شود.

روش های تجزیه نیز به دو دسته ی قدیمی و دستگاهی قسمت بندی شده است.
در روش کلاسیک، با این که علم شیمی تحت تاثیر ابزارآلات امروزی قرار دارد،
ولی با این حال این روشهای قدیمی و کلاسیک هستند که اصل شیمی تجزیه را تشخیص می دهند.

اصل و اساس بسیاری از وسایل اندازه گیری بر روش های قدیمی استوار است.
در روشهای امروزی دستگاهی، از سامانه های اندازه گیری ‌و وسایل برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود.

شیمی تجزیه نقش اصلی را در پیشبرد علوم‌ مختلف بر عهده دارد.
به همین علت بوجود آوردن فنون جدید و کامل کردن تجزیه شیمیایی آن قدر سریع و زیاد است که‌ کمی تعلل در دنبال کردن رویدادهای تازه،
سبب به وجود آمدن فاصله های بسیار زیاد علمی می شود
و نقش این فنون نیز در کارهای تولیدی روز به روز بیشتر می شود.

شیمی تجزیه چیست

هدف یک تجزیه ی شیمیایی فراهم آوردن اطلاعاتی درباره ی ترکیب نمونه ای از یک ماده است.
در برخی موارد اطلاعات کیفی در مورد بودن یا نبودن یک یا چند جزء در نمونه کافی است.
در برخی موارد نیز اطلاعات کمیتی مدنظر است و بدون در نظر گرفتن هدف اصلی اطلاعات توسط اندازه گیری یکی از خاصیت های فیزیکی به دست می آید.
که این خاصیت به یک جز یا اجزای سازنده ی مورد نیاز مربوط است.
و این علم شامل جدا ساختن، شناختن و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده ی یک نمونه از ماده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.