سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده
سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده با پلی آنيلين
فیلم های پلیمری در یک فضای اسید پروتیک توسط کلرید دوپ شده هدایت می ‌شوند.
برای این کار از شیوه پتانسيوديناميك در سلول الکتروشیمیایی و با بهره بردن از تکنیک های
ولتامتری حلقوی تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است.
که نتایج آن در مقالات مختلف و البته به زبان انگلیسی در دسترس متخصصان این رشته قرار گرفته است.

یکی از دستاورد های این تحقیقات این است که می توان طیف FTIR دوپینگ یون کلر را در پلیمرها تایید نمود.
میزان پلیمریزاسیون با افزایش میزان مونومر آنیلین به گونه ای یافت شد که تعجب برخی از شیمیدان ها را درپی داشته است.

سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده با پلی آنيلين

نکته جالبی که در حین این تحقیق به آن برخورد کردیم این بود که با بررسی فیلم های به دست آمده مشخص شد
در غلظت مونومر بالا توزیع پلی آنيلين غير يكنواخت و به صورت پوسته پوسته بوده است.
بعد از تمامی آزمایشات انجام شده مشخص شد که میزان پلیمریزاسیون بیشتر از غلظت بحرانی هیدروکلراید رشد و افزایش چشمگیری نخواهد داشت.
در خصوص رطوبت پسندی حلقوی می‌توان کاهش اکسیداسیون
با افزایش سرعت اسکن را مورد بررسی و آزمایش قرار داد.
طبق آزمایشات انجام گرفته مشخص شده است که به هر میزان که جریان کاهش اکسیداسیون داشته باشیم سرعت اسکن در فیلم ها چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
اما در خصوص رطوبت پذیری فیلم های پلی آنیلین باید گفت
اگر این فیلم ها دوبله شده باشند رطوبت پسند نیستند
این در حالی است که اگر کلرید دوپ شده وجود داشته باشد
فیلم های پلی آنیلین بسیار رطوبت پسند خواهند شد.
انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.