05اسفند/99
شیمی دارویی

شیمی دارویی

شیمی دارویی شاخه ای از پایه ی علم شیمی است که به بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی برای درمان بیماری های عفونی خاص در زندگی می پردازد. در این علم بسیاریبیشتر…

05آذر/99
نوبل شیمی برای دید بهتر میکروسکوپ ها

نوبل شیمی برای دید بهتر میکروسکوپ ها

نوبل شیمی برای دید بهتر میکروسکوپ ها شاید در نگاه اول به نظر برسد که میکروسکوپ هیچ ارتباطی با علم شیمی ندارد ولی جالب است بدانید که یکی از نوبل های شیمیبیشتر…

25آبان/99
اجزای شیمیایی هسته های ذرات کربن

اجزای شیمیایی هسته های ذرات کربن

اجزای شیمیایی هسته های ذرات کربن سیاه و پوشش ها از طریق طیف سنجی جرمی ائروسل (معلق) ذرات دوده با یونیزاسیون نوری و یونیزاسیون الکترونی شناخته می شوند. یکی از مسائلی کهبیشتر…

15آبان/99
سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده

سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده با پلی آنيلين

سنتز الکتروشیمیایی و ویژگی های کلرید دوپ شده با پلی آنيلين فیلم های پلیمری در یک فضای اسید پروتیک توسط کلرید دوپ شده هدایت می ‌شوند. برای این کار از شیوه پتانسيوديناميكبیشتر…